no operation time available

Národný portál pre transfer technológií (NPTT) vznikol v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK. Obsahovo a technicky je prevádzka portálu zabezpečovaná Centrom transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR). Svojím obsahom pokrýva problematiku ochrany a komercializácie duševného vlastníctva – transferu technológií.

Sign in to see more details