operating since 1992
15.31
76th percentile
IPIB
Score

People

Employment test 11 - 50 employees
David Michal
Founder
associated with 0 other companies
Company dna msb legal
Loading spinner
Loading interactive Company DNA

MSB Legal, v.o.s. je renomovaná advokátní kancelář s více než dvacetiletou tradicí.
Vznikla v roce 1992 s cílem poskytovat komplexní právní služby jak fyzickým a právnickým osobám, podnikatelům, tak společnostem a institucím v rámci České republiky i zahraničí.
Své služby poskytujeme zejména v obchodním, pracovním, správním a občanském právu, a to v českém, anglickém a francouzském jazyce.
Při své práci se důsledně řídíme těmito zásadami:
Profesionalita, flexibilita a osobní přístup
Advokátní tým je složen ze zkušených odborníků a veškerá právní řešení jsou vždy připravována po důkladné analýze a na míru v souladu s aktuální právní úpravou.
Naším hlavním cílem je maximální pochopení problému individuálně a každému klientovi na míru.
V případě potřeby řešení případu nad rámec naší činnosti jsou do týmu přibíráni odborníci neprávnických profesí, např. finanční analytici nebo daňoví poradci, a to vždy podle požadavků klienta a složitosti případu.
Hospodárnost a transparentnost poskytovaných právních služeb
Klademe důraz na profesionální přístup s ohledem na individuální požadavky klientů a specifika konkrétního případu, a to jak z časového i finančního hlediska.
Každý klient má k dispozici přesnou evidenci vykonané práce a s ní spojených nákladů umožňující kontrolu v kterémkoliv stádiu poskytnutí právních služeb.

MSB Legal, v.o.s. is a renowned law office with more than twenty years' tradition
It was incorporated in 1992 with the aim to provide complex legal services to natural persons and legal entities, entrepreneurs, as well as to companies and institutions in the Czech Republic and abroad.
We provide our services mainly in the area of business, labour, administrative and civil law and all this in Czech, English and French.
In our work we strictly abide by the following principles:
Professionalism, flexibility and personal approach
Our legal team consists of experienced professionals and all legal solutions are always prepared upon a thorough analysis and tailored in accordance with current legislation.
Our main aim is complex understanding of a problem and provision of an individual solution tailored to each client.
If the solution of a case exceeds the scope of our activities, experts of non-legal professions are invited to the team, e.g. financial analysts or tax advisors, always according to the requirements of the client and the complexity of the case.
Efficiency and transparency of legal services provided
Weplace emphasis on professional approach with regard to individual client requirements and specifics of each case, both in terms of time andmoney.
Each client is provided with precise records of the work performed and the respective costs, which allows the provision of legal services to be checked at any stage.

Sign in to see more details

Locations

Headquarter in Prague
41 more IP service providers located here
15.31
76th percentile
IPIB
Score

People

Employment test 11 - 50 employees
David Michal
Founder
associated with 0 other companies
Loading spinner
Loading spinner
Loading spinner